Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Op het online product www.BestePrijs.nl (online product) biedt BestePrijs gebruikers kosteloos productinformatie van derden aan. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de gebruiker van dit online product (gebruiker) met betrekking tot de inhoud van dit online product.

Algemene voorwaarden

BestePrijs levert alleen informatie voor gebruikers en is zelf geen verkoper. De verstrekte productinformatie bevat geen juridisch bindend aanbod van BestePrijs Het gebruik van het online product door de gebruiker leidt niet tot een legaal bindende overeenkomst tussen de gebruiker en BestePrijs betreffende de afgebeelde producten.

In het bijzonder, er zullen geen contracten – noch verkoopovereenkomsten of contracten van elke andere aard - zijn tussen de gebruiker en BestePrijs betreffende de aankoop van afgebeelde producten of diensten. Vooral met betrekking tot afgebeelde producten of diensten zullen er geen contracten, noch aankoopovereenkomsten worden onderhandeld tussen de gebruiker en BestePrijs.

Contracten gerelateerd aan de aankoop van een afgebeeld product of dienst op de website, zijn exclusief opgesteld tussen de gebruiker van de website en de verkoper van het product. Indien u geïnteresseerd bent in het kopen van een specifiek product, wordt u direct van het online product doorgestuurd naar de website van de verkoper, van wie het desbetreffende product afkomstig is. De gebruiker is voorafgaand aan de aankoop van het product verplicht om alle relevante en actuele informatie zelf te controleren, op basis van de informatie verstrekt door de verkoper.

Bedrijfsnamen, logo's en/of productnamen vermeldt op de website zijn mogelijk eigendom of handelsmerken van respectievelijke bedrijven, verkopers of producenten. De verstrekte productinformatie is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik door de gebruiker en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden. Het is strikt verboden voor de gebruiker om productinformatie te downloaden of op te slaan op een computer of opslagmedium. Het herhaaldelijk en systematisch downloaden van productinformatie, ook al is het slechts marginaal met betrekking tot de omvang en aard van de productinformatie, wordt beschouwd als het downloaden van dezelfde grootte en deels relevante productinformatie en is daardoor verboden. Het printen van productinformatie is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en alleen toegestaan voor de gedeeltes die strikt noodzakelijk zijn.

Het doorspelen van productinformatie is alleen toegestaan in geval van persoonlijk gebruik voor persoonlijke doeleinden. Het gebruiken van informatie voor commerciële of zakelijke doeleinden, vooral commercieel gebruik, is verboden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te waarborgen dat de productinformatie alleen gebruikt wordt voor privé doeleindes en niet ongeautoriseerd door derden.

BestePrijs behoudt zich het recht om zonder notificatie vooraf te stoppen, voor een periode van tijd of volledig, met het publiceren van de website en om gedeeltes van de website of het gehele online product te delen of wijzigen.

Aansprakelijkheid

Hoewel BestePrijs voortdurend streeft naar een technisch ongehinderde en ongestoorde gegevensstroom met betrekking tot het eigen systeem, de programma's, etc., heeft BestePrijs geen invloed op de online diensten die niet behoren tot het online product of het BestePrijs portaal, en zijn ze niet verantwoordelijk voor de prestaties. BestePrijs behoudt zich het recht voor om vrijelijk een flexibele tijdsperiode te definiëren voor het oplossen van een technisch probleem. BestePrijs neemt vooral geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de compatibiliteit van systemen, programma's, etc., die niet direct behoren tot het online product of het BestePrijs portaal en ook niet kan worden beïnvloedt door BestePrijs.

BestePrijs is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de verstrekte informatie. BestePrijs kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het type, aantal en de kwaliteit van producten, diensten of informatie aangeboden of verstrekt door de verkoper en waar direct of indirect naar verwezen wordt via de zogenaamde 'links'.

Bovendien kan BestePrijs geen verantwoordelijkheid nemen voor de producten en diensten die worden weergegeven op het online product, en of deze daadwerkelijk kunnen worden gekocht of verkregen via de verkoper met de genoemde voorwaarden.

BestePrijs en de verkopers exploiteren hun online producten en websites onafhankelijk van elkaar. BestePrijs kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor alles wat de grafische, inhoudelijke of technische ontwerpen van de verkopers' websites en de aangeboden of niet aangeboden producten, diensten, informatie en overige diensten betreft.

Garantie

BestePrijs kan alleen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies van en/of schade aan de gebruiker, die BestePrijs, een wettelijke vertegenwoordiger of leidinggevende opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt. De beperkte aansprakelijkheid beïnvloed niet de aansprakelijkheid in overeenstemming met strenge wettelijke regels en voorschriften.

Verantwoordelijkheid en links

BestePrijs distantieert zich expliciet van alle inhoud die gelinkt is van en naar hun website en drukt zich nadrukkelijk uit dat de inhoud van andere websites en hun subdomeinen onder geen enkele omstandigheden van BestePrijs is.

Auteursrecht

Alle gegevens, informatie, zoekresultaten en teksten van de websites gerund door BestePrijs worden beschermd door auteursrecht. Reproductie, duplicatie of wijziging van onderdelen of gehele teksten en afbeeldingen is ten strengste verboden, tenzij schriftelijke toestemming is gegeven door BestePrijs. Elke niet toegestane wijziging, vermenigvuldiging, verspreiding en/of openbare reproductie wordt beschouwd als een inbreuk op de hierboven genoemde wettelijke bepalingen en zal resulteren in rechtsvervolging.

Verandering in de gebruiksvoorwaarden

BestePrijs heeft het recht om op elk gewenst moment wijzigingen toe te passen aan zijn gebruiksvoorwaarden. Een expliciete aankondiging zal niet worden gegeven. De gebruiksvoorwaarden moeten individueel worden gecontroleerd door de consument om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BestePrijs partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van BestePrijs is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BestePrijs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Mochten bepaalde artikelen nietig worden of zijn, dan blijven de overige artikelen onaangetast.

Vindplaats & Wijzigingen voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met BestePrijs.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

0 Vergelijk

Vergelijk producten

Op dit moment heb je nog geen producten die we kunnen vergelijken. Je kunt producten eenvoudig toevoegen in het overzicht op de product pagina.

Waarschuwing

Deze pagina bevat mogelijk producten en/of foto's die ongeschikt zijn voor minderjarigen.